Antara dokumen- dokumen berkaitan bagi sebelas Klasifikasi Golongan Pengguna Data mengikut sektor seperti yang berikut :– 

1. Sektor Komunikasi:-

       a) Lesen di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588]

      b) Lesen di bawah Akta Perkhidmatan Pos 2012 [Akta 741]

2. Sektor Perbankan dan Institusi Kewangan:-

     a)   Lesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 [Akta 758]  

    b)  Lesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 [Akta 759]

     c)   Lesen di bawah Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 [Akta618] 

3. Sektor Insurans:-

      a)   Lesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 [Akta 758]

    b)  Lesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 [Akta 759]

 4. Sektor Kesihatan:-

   a)   Lesen di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998

    b)    Lesen di bawah Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951

5. Sektor Pelancongan dan Hospitaliti:-

    a)  Lesen di bawah Akta Industri Pelancongan 1992

    b)  Lesen di bawah Akta Industri Pelancongan 1992

6. Sektor Pengangkutan :-

     a)    Malaysian Airlines Berhad (MAB)

    b)   Air Asia

    c)   MAS Wings

    d)   Air Asia X

    e)  Firefly

    f)  Berjaya Air

    g)  Malindo

7. Sektor Pendidikan;

   a)   Lesen di bawah Akta Pendidikan 1996

     b)   Lesen di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta

8. Sektor Jualan Langsung dan Pemasaran Langsung: Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993

9. Sektor Perkhidmatan:

 a)  Syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125] atau seorang yang mengikat perkongsian di bawah Akta Perkongsian [Akta 135] yang              menjalankan perniagaan:

        i)   Perakaunan : Malaysian Institute of Accountants

       ii)  Kejuruteraan : Lembaga Jurutera Malaysia

      iii)  Arkitek : Lembaga Arkitek Malaysia

      iv)  Undang-undang:

               a)  Semenanjung : Majlis Peguam Malaysia (Bar Council Malaysia)

              b)   Sabah    :  Contoh Siji

               c)  Sarawak  : Contoh Sijil

  b)  Lesen di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 [Akta 122]  

  c)  Lesen di bawah Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 [Akta 246]

10. Sektor Hartanah:-

  a) Lesen di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118] 

  b) Lesen di bawah Enakmen Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1978, Sabah

  c) Lesen di bawah Ordinan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1993, Sarawak    

11. Sektor Utiliti :-

   a)  Tenaga Nasional Berhad

  b)  Sabah Electricity Sdn. Bhd

  c)  Sarawak Electricity Supply Corporation

  d)  SAJ Holding Sdn. Bhd.

  e)  Air Kelantan Sdn. Bhd.

  f)  LAKU Management Sdn. Bhd.

 g)  Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.

 h)  Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd.

  i)  Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd.

  j)  Syarikat Air Melaka Sdn. Bhd.

 k)  Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd.

  l)  Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd.

12. Pajak Gadai:-

Lesen di bawah Akta Pemegang Pajak Gadai 1972

13. Pemberi Pinjam Wang :-

Lesen di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951