Warta / Gazette

Peraturan-peraturan Perlindungan Data Peribadi
Peraturan-peraturan Perlindungan Data Peribadi (Fi)
Peraturan-peraturan Perlindungan Data Peribadi (Pendaftaran Pengguna Data)
Perintah Perlindungan Data Peribadi (Golongan Pengguna Data)
Perlantikan Pesuruhjaya
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa
Peraturan Kompaun/Compounding of Offences