DAFTAR PENGGUNA DATA

 

Seksyen 20. Daftar Pengguna Data

(1) Pesuruhjaya hendaklah menyenggarakan suatu Daftar Pengguna Data mengikut seksyen 128.

(2) Daftar Pengguna Data itu hendaklah mengandungi nama pengguna data yang telah didaftarkan    menurut

     Penggal ini dan apa-apa butir lain berkenaan dengan pengguna data itu sebagaimana yang ditentukan oleh

     Pesuruhjaya.