FUNGSI DAN PERANAN : -

 1. Mengurus dan menyelaras hal ehwal kebajikan kakitangan.
 2. Mengurus dan menyelaras keurusetiaan mesyuarat.
 3. Melaksanakan PKPA.
 4. Merancang, menyelaras dan menyediakan khidmat keurusetiaan untuk pelaksanaan aktiviti dan program peningkatan kualiti dan produktiviti Jabatan.
 5. Menguruskan stor, inventori dan bekalan peralatan pejabat.
 6. Menguruskan fail-fail Jabatan.
 7. Merancang dan menyediakan belanjawan tahunan Jabatan.
 8. Menguruskan pembayaran bil-bil dan terimaan.
 9. Menguruskan Akaun Amanah Jabatan.
 10. Membuat perancangan tenaga manusia dan pembangunan organisasi.
 11. Menguruskan pelantikan, pengesahan jawatan dan cuti.
 12. Menguruskan penempatan, pertukaran, persaraan, kenaikan gaji dan urusan sumber manusia kakitangan Jabatan.
 13. Mengendalikan urusan kenaikan pangkat, laporan prestasi dan tatatertib.
 14. Menyelaras pelaksanaan HRMIS di peringkat Jabatan.