KETUA PENGARAH

Ketua Pengarah adalah bertanggungjawab bagi mempromosi, memantau dan menyelia pematuhan berkaitan pentadbiran Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709).

Peranan dan Fungsi:-

 1. Bertanggungjawab sebagai pengurus dan pentadbir Jabatan Perlindungan Data Peribadi - pentadbiran, sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat, perhubungan awam, yang mana mempunyai bebanan kerja yang berat;

 2. Mewakili jabatan dalam apa-apa mesyuarat peringkat antarabangsa dan kementerian;

 3. Melaksanakan dan menguatkuasakan Undang-undang Perlindungan Data Peribadi termasuk perumusan dasar dan tata cara operasi;

 4. Memantau dan menyelia pematuhan peruntukan Akta, termasuk pengeluaran pekeliling, notis penguatkuasaan atau apa-apa surat cara lain kepada mana-mana orang;

 5. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan rakan sejawatnya di mana-mana tempat di dalam dan diluar Malaysia berkenaan dengan perkara yang berkepentingan bersama;

 6. Mewakili Malaysia dalam perkara yang berhubung dengan perlindungan data peribadi sama ada dalam atau luar Malaysia;

 7. Oleh kerana jabatan ini merupakan satu-satunya jabatan perlindungan data peribadi di Asia Tenggara, Ketua Pengarah memainkan peranan dalam pembentangan kertas di peringkat Negara dan antarabangsa;

 8. Menjadi penasihat kepada Menteri berhubung Dasar Kebangsaan berkaitan dengan perlindungan data peribadi dan segala hal-hal berkaitan;

 9. Merancang pelaksanaan aktiviti siasatan dan operasi seiring dengan pematuhan Akta 709;

 10. Mempromosi, memantau dan menyelia pematuhan dan pentadbiran Akta 709;

 11. Merancang penerbitan laporan perakuan pemeriksaan bagi pematuhan Akta oleh pengguna data;

 12. Mewujud dan menyelaras jalinan kerjasama bagi tujuan penyebaran, pelaksanaan serta penguatkuasaan Akta 709 termasuk perumusan dasar dan tatacara operasi; dan

 13. Mewujud dan memastikan kesedaran umum berhubung pelaksanaan dan penguatkuasaan Akta 709.