Timbalan Ketua Pengarah

Timbalan Ketua Pengarah adalah bertanggungjawab membantu Ketua Pengarah bagi mempromosi, memantau dan menyelia pematuhan berkaitan pentadbiran Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709).

Peranan dan Fungsi:-

 • Bertanggungjawab dalam isu dasar berkaitan perlindungan data peribadi;

 • Membantu Pesuruhjaya dalam pentadbiran keseluruhan Pejabat Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi;

 • Menggalakkan kesedaran dan penyebaran maklumat kepada orang awam mengenai kuat kuasa Akta 709;

 • Menjalankan penyelidikan dan menyedia kertas dasar/polisi mengenai perlindungan data peribadi;

 • Merumuskan pembangunan sumber manusia dan program kerjasama bagi perlaksanaan fungsi;

 • Merancang, menyelia dan menyelaras pelan strategi serta hala tuju organisasi seiring dengan penguatkuasaan Akta 709;

 • Merancang dasar Bahagian Korporat;

 • Merangka sistem ict dan teknologi yang diperlukan;

 • Melaksanakan dan menguatkuasakan Akta, termasuk perumusan dasar dan tatacara operasi;

 • Menggalakkan persatuan atau badan yang mewakili pengguna data untuk menyediakan tata amalan;

 • Memantau dan menyelia pematuhan Akta;

 • Berhubung dan bekerjasama dengan orang yang melaksanakan fungsi perlindungan data peribadi dimana-mana tempat di luar Malaysia;

 • Merancang dasar pengurusan persijilan;

 • Menentukan dasar dan prosedur Kajian risiko;

 • Menentukan dasar dan Prosedur Siasatan;

 • Menentukan dasar dan Prosedur Pemantauan;

 • Merangka aktiviti penyediaan kertas pelaporan berhubung siasatan dan penguatkuasaan.