PENGGUNA DATA DAN SUBJEK DATA

 

Pengguna  Data - Bermaksud mana-mana orang yang memproses data dan mana-mana orang yang mempunyai kawalan terhadap atau membenarkan pemprosesan apa-apa data peribadi berkenaan dengan transaksi komersial.

 

Subjek Data – Bermaksud seseorang individu yang menjadi subjek kepada data peribadi tersebut.