PERMOHONAN UNTUK PENDAFTARAN

 

Seksyen 15. Permohonan untuk pendaftaran

(1) Seseorang yang berada dalam golongan pengguna data yang dinyatakan dalam perintah yang dibuat

     di bawah subseksyen 14(1) hendaklah mengemukakan suatu permohonan untuk  pendaftaran kepada

     Pesuruhjaya mengikut cara dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Pesuruhjaya.

 

(2) Tiap-tiap permohonan untuk pendaftaran hendaklah disertai dengan fi pendaftaran yang ditetapkan dan

     apa-apa dokumen sebagaimana yang dikehendaki oleh Pesuruhjaya.

 

(3) Pesuruhjaya boleh secara bertulis pada bila-bila masa selepas menerima permohonan dan sebelum

     permohonan itu diputuskan, menghendaki pemohon untuk memberikan apa-apa dokumen atau maklumat

     tambahan dalam tempoh masa yang dinyatakan oleh Pesuruhjaya.

 

(4) Jika kehendak di bawah subseksyen (3) tidak dipatuhi, permohonan untuk pendaftaran hendaklah

     disifatkan telah ditarik balik oleh pemohon dan tidak boleh diteruskan oleh Pesuruhjaya, tetapi tanpa

     menjejaskan suatu permohonan baru dibuat oleh pemohon.