7 PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

 

Wajar orang ramai mengetahui bagaimana data peribadi kita diperolehi dan menyedari akan 7 Prinsip

Perlindungan Data Peribadi yang disaran oleh APDP 2010 (Akta 709) iaitu :-

 

7 Prinsip Perlindungan Data Peribadi yang wajib dipatuhi di bawah seksyen 5(1) dalam Akta  709 ini demi

menjaga keutuhan data peribadi :-

 

• Pertama –  Prinsip Am di mana seseorang pengguna tidak dibenarkan memproses data peribadi

seseorang lain tanpa kebenarannya. Pengertian proses di sini harus dimengertikan sebagai

mengendalikan data melalui cara atau kaedah automatis atau pengkomputeran atau apa-apa proses lain.

 

• Kedua - mesti mematuhi Prinsip Notis dan Pilihan di mana makluman dan tujuan awalan dimaklumkan

  kepada subjek data berkenaan.

 

• Ketiga - ialah Prinsip Penzahiran tujuan data peribadi seseorang subjek itu demi mengenal pasti maksud

  yang baginya data peribadi itu hendak dizahirkan.

 

• Keempat -  Prinsip Keselamatan – apabila memproses data peribadi mana-mana subjek, mengambil

  langkah supaya data tersebut selamat, tidak diubahsuai, disalahguna atau diberikan kepada pihak-pihak

  yang tidak berkenaan.

 

• Kelima  - Prinsip Penyimpanan: sesuatu data peribadi itu tidak dibenarkan disimpan di dalam sesuatu

  pemprosesan lebih daripada had masa yang diperlukan.

 

• Keenam  -  Prinsip Integriti Data – setiap data peribadi dipastikan supaya tepat, lengkap, tidak

  mengelirukan dan terkini menepati maksud sesuatu data itu disimpan dan diproses.

 

• Ketujuh - Prinsip Akses: seseorang hendaklah diberi hak akses kepada data peribadinya yang dipegang

  oleh seseorang pengguna data dan juga boleh membetulkan datanya itu supaya terkini.

 

  Oleh  yang demikian, rakyat Malaysia khususnya perlu menyedari hak-hak mereka mengikut prinsip-prinsip

  yang terdapat di dalam Akta ini.