Penerbitan oleh Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP)

Warta / Gazette
Tata Amalan
Bunting
Risalah
Poster
Akta 709
Laporan Tahunan
Buletin