PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Ketidakpakaian Akta

Kongsi Halaman

  1. Akta ini tidak terpakai bagi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
  2. Akta ini tidak terpakai bagi apa-apa data peribadi yang diproses di luar MalaysIa melainkan jika data peribadi itu diniatkan untuk diproses selanjutnya di Malaysia.
  3. Akta ini tidak terpakai bagi sesuatu perniagaan pelaporan kredit yang dijalankan oleh sesuatu Agensi Pelaporan Kredit di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010.
  4. Akta ini memberikan pengecualian yang menyeluruh terhadap data peribadi yang diproses oleh individu bagi maksud hal ehwal peribadi, keluarga atau rumah tangga termasuk rekreasi.

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top