PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Pembaharuan Pendaftaran

Kongsi Halaman

PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Seksyen 17. Pembaharuan perakuan pendaftaran

  1. Seseorang pengguna data boleh membuat suatu permohonan bagi pembaharuan perakuan pendaftaran tidak lewat daripada sembilan puluh hari sebelum tarikh habis tempoh perakuan pendaftaran itu mengikut cara dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Pesuruhjaya dan permohonan itu hendaklah disertai dengan fi pembaharuan yang ditetapkan dan apa-apa dokumen yang dikehendaki oleh Pesuruhjaya, tetapi tiada permohonan bagi pembaharuan boleh dibenarkan jika permohonan itu dibuat selepas tarikh habis tempoh perakuan pendaftaran itu.
  2. Apabila membaharui suatu perakuan pendaftaran, Pesuruhjaya boleh mengubah syarat atau sekatan yang dikenakan semasa perakuan pendaftaran itu dikeluarkan atau mengenakan syarat atau sekatan tambahan.
  3. Pesuruhjaya boleh enggan untuk membaharui suatu perakuan pendaftaran—
  • jika pengguna data itu tidak mematuhi mana-mana peruntukan Akta ini;
  • jika pengguna data itu tidak mematuhi apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan semasa perakuan pendaftaran  itu dikeluarkan; atau
  •  jika dia berpuas hati bahawa pengguna data itu tidak boleh meneruskan pemprosesan data peribadi mengikut Akta ini.

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top