PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Pembatalan Pendaftaran

Kongsi Halaman

PEMBATALAN PENDAFTARAN

Seksyen 18. Pembatalan pendaftaran

 1. Pesuruhjaya boleh membatalkan pendaftaran seseorang pengguna data jika Pesuruhjaya berpuas hati bahawa—
  (a) pengguna data itu tidak mematuhi mana-mana peruntukan Akta ini;
  (b) pengguna data itu tidak mematuhi apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan semasa perakuan pendaftaran itu dikeluarkan;
  (c) pengeluaran perakuan pendaftaran itu didorong oleh representasi fakta yang palsu oleh pengguna data itu; atau
  (d) pengguna data itu telah berhenti menjalankan pemprosesan data peribadi.
 2. Walau apa pun subseksyen (1), Pesuruhjaya tidak boleh membatalkan pendaftaran seorang pengguna data melainkan jika Pesuruhjaya berpuas hati bahawa, selepas memberi pengguna data itu peluang untuk membuat apa-apa representasi bertulis yang dihasratinya untuk dibuat, pendaftaran itu patut dibatalkan.
 3. Jika pendaftaran pengguna data itu dibatalkan, Pesuruhjaya hendaklah mengeluarkan suatu notis pembatalan pendaftaran kepada pengguna data itu, dan perakuan pendaftaran yang dikeluarkan berkenaan dengan pendaftaran itu tidaklah mempunyai kuat kuasa apabila disampaikan notis pembatalan pendaftaran itu.
 4. Seseorang pengguna data yang pendaftarannya telah dibatalkan di bawah seksyen ini dan yang terus memproseskan data peribadi selepas itu melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau keduaduanya.

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top