PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Pemohonan Pendaftaran

Kongsi Halaman

PERMOHONAN UNTUK PENDAFTARAN

Seksyen 15. Permohonan untuk pendaftaran

  1. Seseorang yang berada dalam golongan pengguna data yang dinyatakan dalam perintah yang dibuat di bawah subseksyen 14(1) hendaklah mengemukakan suatu permohonan untuk  pendaftaran kepada Pesuruhjaya mengikut cara dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Pesuruhjaya.
  2. Tiap-tiap permohonan untuk pendaftaran hendaklah disertai dengan fi pendaftaran yang ditetapkan dan apa-apa dokumen sebagaimana yang dikehendaki oleh Pesuruhjaya.
  3. Pesuruhjaya boleh secara bertulis pada bila-bila masa selepas menerima permohonan dan sebelum permohonan itu diputuskan, menghendaki pemohon untuk memberikan apa-apa dokumen atau maklumat tambahan dalam tempoh masa yang dinyatakan oleh Pesuruhjaya.
  4. Jika kehendak di bawah subseksyen (3) tidak dipatuhi, permohonan untuk pendaftaran hendaklah disifatkan telah ditarik balik oleh pemohon dan tidak boleh diteruskan oleh Pesuruhjaya, tetapi tanpa menjejaskan suatu permohonan baru dibuat oleh pemohon.

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top