PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Forum Pengguna Data

Kongsi Halaman

OBJEKTIF DAN FUNGSI PENUBUHAN FORUM PENGGUNA DATA

• Objektif dan fungsi penubuhan Forum Pengguna Data adalah untuk merangka, membangun dan menyediakan Kod yang akan melindungi Hak-hak Pengguna menurut peruntukan-peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709) dari semasa ke semasa akan meminda, membangun,mengubah suai, mengkaji semula dan mengemas kini Kod;

• Di samping menjalankan penyelidikan mengenai perkara-perkara dalam bidang kuasa forum, ia turut akan mengumpul, menyedia dan mengedarkan statistik sebagaimana yang dianggap wajar atau memberi manfaat kepada semua atau mana-mana objektif dan tujuan forum.

• Forum Pengguna Data ini akan turut menyediakan saluran membuat aduan, pertikaian dan rasa tidak puas hati.

• Bagi tujuan penyelesaian, forum ini akan turut mencadangkan prosedur alternatif yang murah dan praktikal bagi sebarang penyelesaian pertikaian.

• Di samping itu, prosedur untuk pampasan atau mana-mana cara dan tindakan kepada pelanggan dalam Kes Pelanggaran Kod akan turut dicadangkan.

• Forum Pengguna Data juga akan mempunyai sekretariat yang diwujudkan bagi menyokong aspek operasi dan pengendalian sejajar dengan fungsi penubuhannya.

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top