PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi
Menu

Pemakaian Akta

Kongsi Halaman

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

Akta ini terpakai bagi:-

(a) Mana-mana orang yang memproses; dan

(b) Mana-mana orang yang mempunyai kawalan terhadap atau membenarkan pemprosesan apa-apa data peribadi berkenaan dengan transaksi komersial.

(1) Tertakluk kepada sub seksyen (1), Akta ini terpakai bagi seseorang berkenaan dengan data peribadi jika:-

(a) Orang itu ditubuhkan di Malaysia dan data peribadi itu, diproses, sama ada dalam konteks pertubuhan itu atau tidak, oleh orang itu atau mana-mana orang lain yang diambil kerja atau diguna khidmat oleh pertubuhan itu; atau

(b) Orang itu tidak ditubuhkan di Malaysia, tetapi menggunakan kelengkapan di Malaysia bagi memproses data peribadi itu selain bagi maksud transit melalui Malaysia.

(2) Seseorang yang diliputi oleh perenggan (2) (b) hendaklah menamakan bagi maksud Akta ini seorang wakil yang ditubuhkan di Malaysia.

(3) Bagi maksud subseksen (2) dan (3), setiap yang berikut hendaklah dianggap sebagi ditubuhkan di Malaysia:

(a) Seseorang individu yang kehadirannya secara fizikal di Malaysia hendaklah tidak kurang daripada satu ratus lapan puluh hari dalam satu tahun kalender;

(b) Sesuatu badan yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965;

(c) Sesuatu perkongsian atau persatuan yang tidak diperbadankan lain yang dibentuk di bawah mana-mana undang-undang bertulis di Malaysia; dan

(d) Mana-mana orang yang tidak diliputi oleh perenggan (a),(b) atau (c) tetapi menyenggara di Malaysia iaitu:-

(i) Suatu pejabat, cawangan atau agensi yang melaluinay dia menjalankan apa-apa aktiviti; atau

(ii) Suatu amalan tetap.

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Tukar saiz teks
Kontras
Scroll to Top