PORTAL RASMI JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Portal Rasmi
Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Perakuan Pendaftaran

Kongsi Halaman

PERAKUAN PENDAFTARAN

Seksyen 16. Perakuan pendaftaran

  1. Selepas pertimbangan yang sewajarnya diberikan kepada suatu permohonan di bawah subseksyen 15(1), Pesuruhjaya boleh—
    (a) mendaftarkan pemohon dan mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran kepada pemohon itu dalam apa-apa bentuk yang ditentukan oleh Pesuruhjaya; atau
    (b) menolak permohonan itu.
  2. Perakuan pendaftaran boleh dikeluarkan tertakluk kepada apa-apa syarat atau sekatan yang difikirkan wajar untuk dikenakan oleh Pesuruhjaya.
  3. Jika Pendaftar menolak permohonan untuk pendaftaran menurut subseksyen (1), dia hendaklah memaklumkan pemohon melalui suatu notis bertulis bahawa permohonan itu ditolak dan sebab-sebab baginya.
  4. Seseorang yang berada dalam golongan pengguna data yang dinyatakan dalam perintah yang dibuat di bawah subseksyen 14(1) dan yang memproses data peribadi tanpa suatu perakuan pendaftaran yang dikeluarkan menurut perenggan 16(1)(a) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau keduaduanya.

Jabatan Perlindungan Data Peribadi

Scroll to Top